KONKURS ZA DIREKTORA

Bosna  i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar

Muzička škola I i II stupnja Mostar

Školski odbor

Na osnovu člana 55. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj:  8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 39. i 40. Pravila Muzičke škole I i II stupnja Mostar i člana 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj: 2/05) Školski odbor Muzičke škole I i II stupnja Mostar  raspisuje

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora Muzičke škole I i II stupnja Mostar

                                          

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove i to:

 

 1. da imaju visoku stručnu spremu
 2. da ispunjavaju uslove za nastavnika u skladu sa Zakonom
 3. da imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgojno – obrazovnim poslovima u srednjoj školi
 4. da nisu krivično kažnjavani
 5. da nisu angažovani na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa
 6. da nisu ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora.

 

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti  slijedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) :

 • Biografiju
 • Diplomu o završenoj školskoj spremi
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim  poslovima u srednjoj  školi
 • Izjavu da nisu angažovani na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa, ovjerenu  kod nadležnog organa
 • Izjavu da nisu ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena s bilo kojim članom Školskog odbora, ovjerenu  kod nadležnog organa
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3(tri) mjeseca)
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca)
 • Program rada direktora za mandatni period od četiri (4) godine

 

Izbor i imenovanje direktora Muzičke škole I i II stupnja izvršit će se na period od 4 (četiri) godine.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK (Službene novine HNK broj: 6/18)

Konkurs ostaje otvoren 20 (dvadeset)  dana od dana objavljivanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se intervju.

Kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima konkursa u roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora.

Kandidat koji bude imenovan dostavit će ljekarsko uvjerenje prije stupanja na dužnost direktora škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti  poštom  na adresu :

Muzička škola I i II stupnja Mostar

Ulica Maršala Tita 179

88000 Mostar

Sa naznakom „ Za Konkursnu komisiju –  ne otvarati“

Kontakt telefon : 036/551-462

Komentariši