KONKURS

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar

Muzička škola I i II stupnja Mostar

 

Na osnovu člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK-a broj:8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 36. Pravila Muzičke škole I i II stupnja Mostar i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1732/20 od 28.10.2020. godine raspisuje se

 

K  O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

A Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

1.Profesor violončela…………………………………………………..1 izvršilac (14,30 časova sedmično

2.Profesor klavira……………………………………………………… 5 izvršilaca (93 časa sedmično)

3.Profesor  teoretskih predmeta…………………………………….4 izvršioca (74 časova sedmično)

4.Profesor solo pjevanja…………………………………………….. 1 izvršilac (6 časova sedmično)

5.Profesor gitare………………………………………………………….4 izvršioca (88 časova sedmično)

6.Profesor harmonike………………………………………………… 1 izvršilac ( 5,15 časova sedmično )

7.Profesor viole…………………………………………………………1 izvršilac (8 časova sedmično)

8.Profesor violine………………………………………..1 izvršilac (23,15 časova)

9.Profesor klarineta……………………………………….1 izvršilac (6 časova sedmično)

10.Profesor estetike…………………………………………………….1 izvršilac (2 časa sedmično)

11.Profesor talijanskog jezika………………………………………..1 izvršilac (3 časa sedmično)

 

Sedmična nastavna norma određuje se početkom školske godine u skladu sa potrebama Škole.

Pored općih uslova predviđevih Zakonom (da ima navršenih 18. godina, da je državljanin BiH, da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava BiH, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje)  kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove :     

  • Za radna mjesta 1- 9 traži se VSS-VII stepen, završena Muzička akademija sa odgovarajućim odsjekom
  • Za radno mjesto 10 traži se VSS-VII stepen, završen Filozofski fakultet odsjek filozofija.
  • Za radno mjesto 11 traži se VSS-VII stepen,
  1. a) završen Filozofski fakultet

– odsjek za romanistiku

– profesor talijanskog jezika i književnosti

-profesor diplomirani filolog talijanskog jezika

  1. b) Pedagoški ili Nastavnički fakultet

– profesor talijanskog jezika i književnosti

c)Fakulteti na kojima se stiče stručni naziv profesor talijanski  jezika i književnost

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta (original ili ovjerena kopija) :

-Biografiju sa adresom i kontakt telefonom

-Diplomu o završenoj školskoj spremi

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Izvod iz matične knjige  rođenih

-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

-Uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme koja se traži konkursom

-Uvjerenje o statusu člana porodice poginulog branioca

 

-ljekarsko uvjerenje, kao i  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od  tri  mjeseca), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX: Ustava BiH ovjerena kod nadležnog organa izabrani kandidat će priložiti po konačnosti Odluke o izboru, a prije potpisivanja ugovora.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK (Službene novine HNK broj: 6/18)

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se intervju.  Kandidati će telefonskim putem biti pozvani na intervju.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana  objavljivanja u sredstvima dnevnog javnog informisanja.

Nepotpune i  neblagovremene  prijave  neće  se  uzimati  u  razmatranje.

Napomena: Radna mjesta se odnose na Muzičku školu u Mostaru kao i područna odjeljenja Blagaj, B.Polje i Drežnica. O raspoređivanju radnih zadataka i dužnosti, kao i utvrđivanje mjesta i naćina rada odluku donosi direktor Škole nakon izbora.

 

Prijave sa potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti poštom na adresu :

Muzička škola I i II stupnja Mostar

Ulica M.Tita 179

88000 Mostar

Sa naznakom „Za konkursnu komisiju – ne otvarati“

Kontakt telefon: 036/551-462

 

Komentariši