K O N K U R S

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar

Muzička škola I i II stupnja Mostar

 

Na osnovu člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK-a broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8//06), člana 36. Pravila Muzičke škole I i II stupnja Mostar i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 02-30-411/23 od 27.02.2023. godine raspisuje se

 

K  O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. A) Na određeno vrijeme do 15.07.2023. godine

1.Profesor klavira……………………………………………………… 4 izvršoca (po 22 časa sedmično)

2.Profesor klavira……………………………………………………….1 izvršilac (9,30 časova sedmično)

3.Profesor solo pjevanja…………………………………………….. 1 izvršilac (22 časa sedmično)

4.Profesor gitare………………………………………………………….4 izvršioca (po 22 časa sedmično)

5.Profesor gitare………………………………………………………….1 izvršilac (8 časova sedmično)

6.Profesor harmonike………………………………………………… 1 izvršilac ( 22 časa sedmično )

7.Profesor harmonike………………………………………………… 1 izvršilac ( 4,30 časova sedmično )

 1. Profesor violine………………………………………..1 izvršilac (22 časa sedmično)
 2. Profesor violine………………………………………..1 izvršilac (12 časova sedmično)
 3. Profesor violončela…………………………………………………1 izvršilac (16 časova sedmično)

11.Profesor  teoretskih predmeta………………………………….3 izvršioca (po 20 časova sedmično)

 1. Profesor teoretskih predmeta…………………………………..1 izvršilac (6 časova sedmično)

13.Profesor klarineta……………………………………….1 izvršilac (9,15 časova sedmično)

 1. Profesor estetike…………………………………………………….1 izvršilac (2 časa sedmično)

15.Profesor talijanskog jezika………………………………………..1 izvršilac (3 časa sedmično)

 1. računovođa administrativni radnik……………………..1 izvršilac (1/2 radnog vremena)

 

Pored općih uslova predviđevih zakonom (da ima navršenih 18. godina, da je državljanin BiH, da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava BiH, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje)  kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 

Za radna mjesta 1.- 13. traži se VSS-VII stepen, završena Muzička akademija sa odgovarajućim odsjekom .

Za radno mjesto 14. traži se VSS-VII stepen, završen Filozofski fakultet odsjek filozofija.

Za radno mjesto 15. traži se VSS-VII stepen:

 1. a) završen Filozofski fakultet – odsjek za romanistiku, – profesor talijanskog jezika i književnosti, -profesor diplomirani filolog talijanskog jezika
 2. b) Pedagoški ili Nastavnički fakultet – profesor talijanskog jezika i književnosti

c)Fakulteti na kojima se stiče stručni naziv profesor talijanski  jezika i književnost

Za radno mjesto 16. traži se SSS-IV stepen a)Ekonomska škola b)Upravna škola c)Gimnazija i poznavanje rada na računaru.

 

Kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

Obavezna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs, lično potpisana sa kratkom biografijom (navesti adresu i kontakt telefon)
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz matične knjige  rođenih (u skladu sa zakonom)
 4. Diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi
 5. Potvrda o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto 16)

 

Dodatna dokumentacija:

 1. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnim ustanovama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom
 2. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu izvan odgojno-obrazovnih ustanova nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom na sličnim poslovima koji se traže konkursom
 3. Uvjerenje/potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme koja se traži konkursom
 4. Uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom obrazovanja relevantnog za obavljanje posla radnog mjesta koji se traži konkursom
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 6. Dokaz izdat od nadležnog organa o statusu lica koja ostvaruju pravo na prioritetno upošljavanje pod uslovima utvrđenim Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK (Službene novine HNK broj: 6/18, 4/21 i 7/22), a koja imaju prebivalište na području Kantona, Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine FBiH broj: 54/19 i 29/22), Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom (Službene novine FBiH broj: 9/10), kao i drugim Zakonima kojima lica ostvaruju prioritet pri upošljavanju putem javnog konkursa, u skladu s tim Zakonom, a ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove radnog mjesta.

 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koju je dostavio propisanu dokumentaciju.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se intervju. Kandidati će telefonskim putem biti pozvani na intervju na broj telefona naveden u prijavi na konkurs. Nedolazak na intervju smatra se odustajanjem od konkursne procedure.

Izabrani kandidati po konačnosti Odluke o izboru, a prije zaključivanja ugovora o radu, dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX: Ustava BiH ovjerena kod nadležnog organa. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od  tri  mjeseca) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zaključenja ugovora o radu.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana  objavljivanja u sredstvima dnevnog javnog informisanja.

Nepotpune i  neblagovremene  prijave  neće  se  uzimati  u  razmatranje. Priloženi dokumenti se ne vraćaju.

Napomena: Radna mjesta se odnose na Muzičku školu u Mostaru, kao i područna odjeljenja Blagaj i B.Polje. O raspoređivanju radnih zadataka i dužnosti, kao i utvrđivanje mjesta i naćina rada odluku donosi direktor Škole nakon izbora.

 

Prijave sa potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti isključivo poštom na adresu :

Muzička škola I i II stupnja Mostar

Ulica Maršala Tita 179, 88000 Mostar

Sa naznakom „Za konkursnu komisiju – ne otvarati“

Kontakt telefon: 036/551-462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hover Box Element

Komentariši