Upis

Upis u Muzičku školu I i II stupnja Mostar

Osnovna škola

odsjeci-homepage-600x783

Škola organizuje nastavu pripremnog razreda. U pripremni razred može se upisati dijete nakon završenog drugog razreda osnovne škole.

Škola izvodi nastavni plan i program za osnovnu muzičku školu u šestogodišnjem trajanju, čijim se završavanjem stiče osnovno muzičko obrazovanje.

Odluku o prijemu učenika u prvi razred osnovne muzičke škole, nakon završenog pripremnog razreda donosi Nastavničko vijeće koje formira Komisiju za polaganje prijemnog ispita.

U prvi razred osnovne muzičke škole može se upisati dijete koje nije pohađalo pripremni razred nakon završenog trećeg razreda osnovne škole pod uslovom da položi prijemni ispit.

Nastavni plan i program osnovnog muzičkog obrazovanja koji realizira Škola sadrži:

 1. glavni predmet (instrument)
 2. solffegio i teorija
 3. skupno muziciranje (kamerni sastavi, hor i orkestar).

Srednja škola

Sednja muzička škola traje 4 godine čijim se završavanjem stiče srednja stručna sprema. Nastavni plan i program za sticanje srednje stručne spreme muzičke umjetnosti, koji realizira Škola sadrži:

 1. općeobrazovni dio, koji sadrži osnovne opće obrazovne predmete i isti je za sve učenike i
 2. posebni stručni dio programa muzičkih struka.
muzicka-skola-mostar-teorijski-odsjek

Prijemni ispit je obavezan za sve učenike koji konkurišu za upis u Školu i on je eliminatoran.

Stručna zvanja

Muzičar općeg smjera

Muzičar klavirist

Muzičar gitarist

Muzičar pjevač

Muzičar flautist

Muzičar klarinetist

Muzičar harmonikaš

Muzičar violončelist

Uslovi za upis

Status učenika srednje škole stiče se upisom u Školu, koji se vrši na osnovu javnog konkursa. Pravo prijave na konkurs za upis u prvi razred Škole za stručno zvanje muzičar općeg smjera i muzičar pjevač imaju svi kandidati nakon završene osnovne škole a za ostala stručna zvanja (instrumentalni odsjek) imaju kandidati nakon završene osnovne škole i osnovne muzičke škole a u sklopu planiranog broja učenika i vrste programa, koje Ministarstvu predlaže škola u saradnji s osnivačem, za novu školsku godinu.

Svi kandidati prijavljeni za upis pristupaju polaganju prijemnog ispita uz utvrđene kriterije i mjerila općim aktom koji donosi Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća u skladu sa Nastavnim planovima i programima.

Upisni rokovi

Prijemni ispit za upis u prvi razred škole polaže se u:

 • junu – prvi upisni rok
 • julu – drugi upisni rok
 • august – treći upisni rok

Tačno vrijeme polaganja prijemnog ispita utvrđuje se konkursom.

Sadržaj prijemnog ispita

Za muzičara

Prijemni ispit za muzičara – pjevača, flautistu, oboistu, klarinetistu, fagotistu, hornistu, trubača, trombonistu, harfistu, violinistu, violistu, violončelistu, kontrabasistu, klaviristu, timpanistu, harmonikaša i gitaristu, sastoji se iz:

 1. pismenog rada iz bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika,
 2. praktičnog ispita iz glavnog predmeta.

Pismeni rad iz predmeta bosanski, hrvatski ili srpski jezik na prijemnom ispitu se radi dva školska sata, a piše se prvog dana polaganja prijemnog ispita.

Praktični dio prijemnog ispita iz glavnog predmeta za muzičara instrumentalistu se razalikuje zavisno od odabira instrumenta a detalje možete vidjet ispod odabirom zvanja koje vas zanima.

Za muzičara općeg smjera

Prijemni ispit za muzičara općeg smjera sastoji se iz:

 1. pismenog rada iz bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika
 2. provjere muzičkih sposobnosti
 3. teorije muzike
 4. solfeggio

Pismeni rad iz predmeta bosanski, hrvatski ili srpski jezik na prijemnom ispitu se radi dva školska sata, a piše se prvog dana polaganja prijemnog ispita. Praktični dio prijemnog ispita za muzičara općeg smjera sastoji se iz:

 • provjere muzičkih sposobnosti (sluh, ritam, muzička memorija)
 • teorija muzike (osnovni teoretski pojmovi, ljestvice, intervali, akordi itd.)
 • solffegio (izvođenje jednostavnih ritamskih i maloritamskih primjera)

Detaljniji prikaz praktičnog dijela prijemnog ispita iz glavnog predmeta za muzičara instrumentalistu (pjevača, flautistu, oboistu, klarinetistu, fagotistu, hornistu, trubača, trombonistu, harfistu, violinistu, violistu, violončelistu, kontrabasistu, klaviristu, timpanistu, harmonikaša i gitaristu) u zavisnosti od odabira instrumenta:

Muzičar violinist

 1. jedna durska ili molska trooktavna skala sa primjenom poteza detache, legato i staccato
 2. dvije etide: Mosas – Prva sveska (izbor)
 3. jedan stav koncerta (I ili II ili III stav) napamet

Koncerti – izbor iz nastavnog programa violine za šesti razred osnovne muzičke škole:

 • Vivaldi: Koncerti u E- duru, g-molu i e-molu (II i III stav)
 • J.S. Bach: Koncert u a-molu (I stav)
 • J.B . Akolaj: Koncert u a-molu (I stav)
 • G.B. Vioti: Koncert op.23, G-dur, (I stav)
 • Haydn: Koncert u G-dur (I stav)

Muzičar violist

Program prijemnog ispita za violu identičan je sa programom prijemnog ispita za violinu:

 1. jedna durska ili molska trooktavna skala sa primjenom poteza detache, legato i staccato
 2. dvije etide: Mosas – Prva sveska (izbor)
 3. jedan stav koncerta (I ili II ili III stav) napamet

Koncerti – izbor iz nastavnog programa violine za šesti razred osnovne muzičke škole:

 • Vivaldi: Koncerti u E- duru, g-molu i e-molu (II i III stav)
 • J.S. Bach: Koncert u a-molu (I stav)
 • J.B . Akolaj: Koncert u a-molu (I stav)
 • G.B. Vioti: Koncert op.23, G-dur, (I stav)
 • Haydn: Koncert u G-dur (I stav)

Muzičar violončelist

 1. skala kroz četiri oktave sa trozvucima, tercama, sekstama i oktavama
 2. dvije etide (jedna obavezno na palčaniku)
 3. kompozicija domaćeg autora
 4. dva stava iz svite J.S Bach
 5. koncert u cijelosti

Čitav program izvodi se napamet.

Muzičar kontrabasist

 1. Jedna durska skala sa trozvucima od VII pozicije
 2. Prosinek: Škola za kontrabas (jedna vježba po izboru)
 3. Nani: Škola za kontrabas (jedna vježba po izboru)
 4. jedan komad napamet

Muzičar pjevač

Prijemnim ispitom provjerava se:

 1. raspon glasa (glasovni materijali)
 2. muzička memorija
 3. muzikalnost
 4. muzički sluh i ritam
 5. kandidat je obavezan i da čisto otpjeva jednu pjesmu po izboru.

Muzičar gitarist

Kandidat izvodi po vlastitom izboru:

 1. jednu kompoziciju iz perioda renesanse
 2. jednu kompoziciju iz perioda baroka
 3. jednu etidu
 4. jednu kompoziciju autora XIX ili XX stoljeća
 5. jednu sonatinu, svitu ili sonatu.

Muzičar harmonikaš

Kandidat izvodi po vlastitom izboru:

 • skale sa svim elementima po programu šestog razreda osnovne muzičke škole (svira se jedna skala po izboru komisije)
 • jednu etidu sa izraženim tehničkim problemima u desnoj ruci
 • jednu etidu sa izraženim tehničkim problemima u lijevoj ruci
 • jednu polifoničnu kompoziciju (najmanje tri stava)
 • jednu cikličnu kompoziciju
 • jednu malu formu

Čitav program se izvodi napamet.

Muzičar klavirist

 1. jedna skala prema programu klavira za šesti razred osnovne muzičke škole
 2. jedna etida (Czerny op. 299, III ili IV svezak, C. Bullow: II i III svezak)
 3. S. Bach: jedna dvoglasna invencija (c-mol, D-dur, Es-dur, E-dur, e-mol, G-dur, g-mol, A-dur, B-dur, h-mol)
 4. jedan komad po vlastitom izboru
 5. Jedna klasična sonata u cijelosti:
 • J. Haydn:
  • Sonata e-mol, E.P.2
  • Sonata D-dur E.P.4
  • Sonata cis-mol E.P.6
  • Sonata D-dur E.P.20
  • Sonata F-dur E.P.21
 • W.A. Mozart:
  • Sonata C-dur KW 309
  • Sonata C-dur KW 310
  • Sonata D-dur KW 399
  • Sonata C-dur KW 330
  • Sonata A-dur KW 331
  • Sonata F-dur KW 332
  • Sonata B-dur KW 570

Muzičar harfist

 1. jedna skala prema programu harfe za šesti razred osnovne muzičke škole
 2. jedna etida (Boksa ili Naderman)
 3. sonatina (Dused ili Naderman)
 4. jedan komad po vlastitom izboru

Muzičar klarinetist

Kandidat po vlastitom izboru treba da odsvira:

 1. jednu skalu
 2. dvije etide
 3. jedan komad
 4. jedan stavak iz nekog cikličnog oblika

Ukoliko kandidati nemaju muzičkih predznanja iz duvačkih instrumenata vrši se provjera muzičkih sposobnosti kandidata i to: sluh, ritam i muzička memorija.

Muzičar flautist

Kandidat po vlastitom izboru treba da odsvira:

 1. jednu skalu
 2. dvije etide
 3. jedan komad
 4. jedan stavak iz nekog cikličnog oblika

Ukoliko kandidati nemaju muzičkih predznanja iz duvačkih instrumenata vrši se provjera muzičkih sposobnosti kandidata i to: sluh, ritam i muzička memorija.

Muzičar trubač

Kandidat po vlastitom izboru treba da odsvira:

 1. jednu skalu
 2. dvije etide
 3. jedan komad
 4. jedan stavak iz nekog cikličnog oblika

Ukoliko kandidati nemaju muzičkih predznanja iz duvačkih instrumenata vrši se provjera muzičkih sposobnosti kandidata i to: sluh, ritam i muzička memorija.

Muzičar fagotist

Kandidat po vlastitom izboru treba da odsvira:

 1. jednu skalu
 2. dvije etide
 3. jedan komad
 4. jedan stavak iz nekog cikličnog oblika

Ukoliko kandidati nemaju muzičkih predznanja iz duvačkih instrumenata vrši se provjera muzičkih sposobnosti kandidata i to: sluh, ritam i muzička memorija.

Muzičar hornist

Kandidat po vlastitom izboru treba da odsvira:

 1. jednu skalu
 2. dvije etide
 3. jedan komad
 4. jedan stavak iz nekog cikličnog oblika

Ukoliko kandidati nemaju muzičkih predznanja iz duvačkih instrumenata vrši se provjera muzičkih sposobnosti kandidata i to: sluh, ritam i muzička memorija.

Muzičar trombonist

Kandidat po vlastitom izboru treba da odsvira:

 1. jednu skalu
 2. dvije etide
 3. jedan komad
 4. jedan stavak iz nekog cikličnog oblika

Ukoliko kandidati nemaju muzičkih predznanja iz duvačkih instrumenata vrši se provjera muzičkih sposobnosti kandidata i to: sluh, ritam i muzička memorija.

MUZIČAR TIMPANIST

Mali doboš

 1. virbl od pp-ff
 2. jedna etida (sa ili bez klavirske pratnje)

Timpani

 1. tehničke vježbe na četiri timpana, virbl na četiri timpana sa dinamičkim nijansama
 2. jedna etida na dva timpana
 3. jedna etida na tri timpana (uz klavirsku pratnju)

Glockenspiel

 1. jedan dur. Skala sa različitim trozvucima
 2. jedna kompozicija za glockenspiel

Xylophon

 1. jedna dur skala sa razložnim trozvucima i u virbl tehnici
 2. jedna etida
 3. jedna lakša kompozicija uz klavirsku pratnju

Poznavanje osnovnih udaraca na velikom bubnju, činelama, tamburinu i trianglu.

Ukoliko kandidati nemaju muzičkih predznanja iz instrumenata mali doboš, timpani, glockenspiela i xylophona vrši se provjera muzičkih sposobnosti kandidata i to: sluh, ritam i muzička memorija.

Dokumentacija i evidencija

U roku utvrđenom Konkursom svi učenici su dužni podnijeti Školi sljedeće dokumente:

 1. zahtjev za upis u propisanom obrascu, uredno popunjen i potpisan
 2. rodni list (original)
 3. uvjerenje o uspjehu od V- VII razreda osnovne škole (original)
 4. svjedočanstvo o završenom VIII razredu osnovne škole (original)
 5. svjedočanstvo o završenoj osnovnoj muzičkoj školi ( za učenike koji se upisuju na instr. odsjek)
 6. uvjerenje nadležnog organa profesionalne organizacije
 7. druga uvjerenja ukoliko se traže konkursom

Nadareni učenici koji se upisuju nakon završenog VI i VII razreda osnovne škole dužni su podnijeti originalna dokumenta o završena zadnja četiri razreda osnovne škole (III – VI razred ili od IV – VII razreda), rodni list i preporuku nastavnika i direktora osnovne škole za nastavak školovanja.