IZJAVA

Poštovani roditelji/staratelji,
u skladu s uputama o načinu odvijanja nastavnog procesa zbog pandemije COVID-19, Vaše dijete ima mogućnost izbora praćenja nastave ukoliko Vi odnosno Vasi ukućani ili Vaše dijete spadate u rizičnu grupu. Ako želite da Vaše dijete pohađa isključivo online nastavu, potrebno je da u upravu škole do petka 04.09.2020. godine dostavite ljekarski nalaz da Vi odnosno Vasi ukućani ili Vaše dijete spadate u rizičnu grupu, kao i Vašu izjavu (obrazac izjave dostupan u skoli) da želite da dijete prati online nastavu. Izjava vrijedi za prve dvije sedmice nastavnog procesa.

IZJAVA RODITELJA/SKRBNIKA DJETETA1
U skladu s uputama Zavoda za javno zdravstvo HNK i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta HNK o uslovima, mjerama i načinu pohađanja škole, dajem/o
IZJAVU
da moje/naše dijete
______________________________________________________________
IME I PREZIME DJETETA
__________________________________
RAZRED I ODJELJENJE
neće pohađati redovnu nastavu u ___________________________________________ (naziv
škole), od 7.9.2020. godine, jer (zaokružite jedan ili više razloga zbog kojih želite da dijete ne
pohađa nastavu u školi):
– dijete ima hroničnu bolest (respiratorne, kardiovaskularne ili maligne bolesti, dijabetes,
imunodeficijenciju, itd.);
– ukućani s kojima dijete boravi u kući ili osobe s kojima je dijete u kontaktu imaju hronične
bolesti;
– jedan od ukućana s kojima dijete boravi ili osobe s kojima je dijete u kontaktu upućene su
u samoizolaciju ili karantenu;
– navedite drugi razlog zbog kojeg Vaše dijete ne može pohađati nastavu u školi:
________________________________________________________________________.
Odaberite način dostavljanja nastavnih materijala:
1. elektronski putem e-maila,
2. printane materijale preuzeti u školi,
3. putem mobilne aplikacije koju odabere roditelj,
4. dostaviti na platformu,
5. ________________________________.
Izjavljujem da sam upoznat/a s uputama Zavoda za javno zdravstvo HNK o dolasku i boravku
djeteta u školi. Svojim potpisom garantujem istinitost podataka u ovoj izjavi.
IME I PREZIME OCA: ___________________________________ POTPIS ___________________
KONTAKT: ______________________
IME I PREZIME MAJKE: _________________________________ POTPIS ___________________
KONTAKT: ______________________
IME I PREZIME SKRBNIKA: ____________________________________ POTPIS
_____________________
(ispuniti samo ako dijete ima skrbnika)
KONTAKT: ______________________
U Mostaru, ______________ 2020. godine
Potpisom ove izjave dajem saglasnost da se lični podaci iz ove izjave mogu prikupljati i obrađivati
isključivo u svrhu organizacije nastavnog procesa.

1 Ovu izjavu daju i potpisuju oba roditelja/skrbnika djeteta ili samo jedan roditelj ukoliko je samohrani roditelj.

Komentariši