KONKURS

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar

Muzička škola I i II stupnja Mostar

 

Na osnovu člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK-a broj:

8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 36. Pravila Muzičke škole I i II stupnja Mostar i saglasnosti Ministarstva

obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-2424/20 od 15.12.2020. godine raspisuje se

 

K  O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 15.07.2021.

  1. Profesor solo pjevanja…………………………………………….. 1 izvršilac

 

Pored općih uslova predviđevih zakonom (da ima navršenih 18. godina, da je državljanin BiH, da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava BiH, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje)  kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove :

  • Za radno mjesto 1. traži se VSS-VII stepen, završena Muzička akademija sa odgovarajućim odsjekom

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta (original ili ovjerena kopija), osim rodnog lista koji se može predati i u prostoj kopiji:

-Prijava i biografija sa adresom i kontakt telefonom

-Diplomu o završenoj školskoj spremi

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Izvod iz matične knjige  rođenih

-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6. mjeseci)

-Uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme koja se traži konkursom

-Uvjerenje o statusu člana porodice poginulog branioca

 

-ljekarsko uvjerenje, kao i  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od  tri  mjeseca), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX: Ustava BiH ovjerena kod nadležnog organa izabrani kandidat će priložiti po konačnosti Odluke o izboru, a prije potpisivanja ugovora.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK (Službene novine HNK broj: 6/18)

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se intervju.  Kandidati će telefonskim putem biti pozvani na intervju.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana  objavljivanja u sredstvima dnevnog javnog informisanja.

Nepotpune i  neblagovremene  prijave  neće  se  uzimati  u  razmatranje.

Prijave sa potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti poštom na adresu :

Muzička škola I i II stupnja Mostar

Ulica M.Tita 179, 88000 Mostar

Sa naznakom „Za konkursnu komisiju – ne otvarati

Kontakt telefon: 036/551-462

Hover Box Element

Komentariši