KONKURS

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar

Muzička škola I i II stupnja Mostar

 

Na osnovu člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK-a broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8//06 ), člana 36. Pravila Muzičke škole I i II stupnja Mostar i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-02-30-446/22 od 07.03.2022. godine raspisuje se

 

K  O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

  1. A) Na određeno vrijeme do povratka radnice sa porođajnog odsustva, a najdalje do 30.06.2022. godine
  2. Profesor violončela………………………………………………..1 izvršilac (13,30 časova sedmično)

 

Pored općih uslova predviđevih zakonom (da ima navršenih 18. godina, da je državljanin BiH, da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava BiH, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje)  kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove :   

  • Za radno mjesto 1.A traži se VSS-VII stepen, završena Muzička akademija, odsjek za gudačke instrumente glavni predmet violončelo

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta (original ili ovjerena kopija) :

-Biografiju sa adresom i kontakt telefonom

-Diplomu o završenoj školskoj spremi

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Izvod iz matične knjige  rođenih

-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

-Uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme koja se traži konkursom

-Uvjerenje o statusu člana porodice poginulog branioca ili statusu osobe koja ima prioritet u zapošljavanju po drugim važećim zakonima

-ljekarsko uvjerenje, kao i  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od  tri  mjeseca), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX: Ustava BiH ovjerena kod nadležnog organa izabrani kandidat će priložiti po konačnosti Odluke o izboru, a prije potpisivanja ugovora.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK (Službene novine HNK broj: 6/18) kao i osobe koje po drugim važećim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove radnog mjesta.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se intervju.  Kandidati će telefonskim putem biti pozvani na intervju.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima dnevnog javnog informisanja.

Nepotpune i  neblagovremene  prijave  neće  se  uzimati  u  razmatranje.

Prijave sa potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti poštom na adresu :

Muzička škola I i II stupnja Mostar

Ulica M.Tita 179, 88000 Mostar

Sa naznakom „Za konkursnu komisiju – ne otvarati“ Kontakt telefon: 036/551-462

Hover Box Element

Komentariši