OBAVIJEST

OBJAŠNJENJE PLANA OSNOVNOG MUZIČKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

PLAN OSNOVNOG MUZIČKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

  • U osnovnoj muzičkoj školi je organizirana redovna nastava u trajanju od 6 godina, a po potrebi pripremna, dopunska, dodatna nastava i slobodne aktivnosti učenika kao i kulturna i javna djelatnost.
R.b. NASTAVNI PREDMET Broj časova po razredima
I II III IV V VI
 

1.

Glavni predmet (instrument) 2 2 2 2 2 2
 

2.

Solfeđo i teorija 2 2 2 2 2 2
 

3.

Grupno muziciranje (kamerni sastavi, hor i orkestar) —- —- 2 2 2 2
UKUPNO REDOVNE NASTAVE 4 4 6 6 6 6

 

 

  • Redovna nastava glavnog predmeta (instrumenta) izvodi se individualno a solfeđo i teorija u grupama od 8 do 15 učenika.
  • Nastavni čas u osnovnoj muzičkoj školi traje 45 minuta. Izuzetno, časovi glavnog predmeta u prvom, drugom i trećem razredu traju po 30 minuta.
  • Učenici osnovne škole mogu biti angažirani redovnom nastavom i drugim oblicima odgojno – obrazovnog rada najviše sedam dana sedmično.
  • U pripremni razred osnovne muzičke škole se upisuju učenici koji su u drugoj školi završili drugi razred osnovne škole.
  • U prvi razred osnovne muzičke škole upisuju se učenici koji su u drugoj školi završili treći razred osnovne škole.
  • Za upis u osnovnu muzičku školu potrebno je položiti prijemni ispit koji se organizira u tri upisna roka.
  • Prijemni ispiti se organiziraju u u mjesecu junu – dva roka i augustu – jedan rok . Na prijemnom ispitu se provjerava sluh, memorija i osjećaj za ritam.
  • Nastavni predmeti koji se izučavaju u individualnoj nastavi su: klavir, gitara, flauta, klarinet, violina, violončelo i harmonika.

PROFESORI

KLAVIR: Stojanović Maja, Puzić Nina, Šiširak Mirna, Lukić Lena, Martinović Marija, Skopljak Sarah i Vanja Jurjević

GITARA: Ante Kljajo i Alaudin Hujdur

KLARINET: Sanjin Salčin

FLAUTA: Smaka Sabrina

HARMONIKA: Aleksandar Stojanović i Davor Perotić

VIOLINA: Radmila Pešut i Ana Pranjković

VIOLONČELO: Jelena Marković – Miličević

SOLFEĐO I HOR: Vesna Arapović, Brigita Baćak, Petra Perić i Igor Šarić

  • Početkom školske godine se izrađuje raspored časova koji se usklađuje sa rasporedom časova u drugoj školi.

 

 

 

Hover Box Element

Komentariši